برندسازی شهری

آنچه از واژه‌ی «برند» در اذهان نقش بسته با مفهوم واقعی و علمی آن، تا حدودی متفاوت است. برندسازی شهری از یک سو مفهومی ایده‌آل گرایانه، پیچیده و تئوری است و از سوی دیگر مهم، ساده، خلاق و عملیاتی. حس یک نگاه جدای از مشاوره‌ی برندسازی شهری، به طراحی و پیاده‌سازی راهکارهای عملیاتی برندینگ شهری منطبق با هویت و فرهنگ کشور، شهر، محله، خیابان، کوچه، شهرک و یا هر گونه فضای شهری می‌پردازد.

راهکارهای حس یک نگاه در راستای خلق، توسعه یا ترویج یک برند شهری، شامل تهیه‌ نقشه‌ی راه برندسازی شهری و تدوین دستورالعمل اختصاصی و برنامه‌ریزی برای ایده‌های کلان و خرد میشود؛ از خلق شخصیت برند فضا و طراحی هویت بصری، کلامی تا طراحی فضاهای شهری خلاق و منطبق با هویت برند فضا، برگذاری رویدادهایی خلاق و طراحی ایده‌هایی اثربخش جهت مخابره‌ی ارزش‌ها و رسالت‌های برند شهری، همه و همه به عنوان بخشی از فرآیند برندسازی شهری در حس یک نگاه ارائه میشود.

برندسازی شهری با برقراری جلساتی با مسئولین شهری و گفت و گو پیرامون چالش‌ها و تحلیل شرایط موجود آغاز میگردد؛ تحلیلی همه‌جانبه که اتاق فکر بینارشته‌ای حس یک نگاه (متخصص در حوزه‌های شهرسازی، برندسازی، معماری، روانشناسی، جامعه شناسی، هنر، گرافیک محیطی، مجسمه‌سازی و…) آن را به تصمیماتی اجرایی و خلاق مبدل میکند.