راهکارهای خلاق شهری

حس یک نگاه با نگاهی عمیق، انتقادی و پرسشگر در شهر کاوش میکند و با طرح مسئله و ارائه راهکار‌ها‌ی خلاقانه سعی در بهبود کیفیت منظرشهری در ابعاد کالبدی، انسانی و طبیعی برای حضور بیشتر مردم در شهر، رضایتمندی و ارتقا‌ی احساس هویت و تعلق در شهر دارد.

اتاق فکر حس یک نگاه که شامل متخصصانی در حوزه های شهرسازی، معماری، روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، گرافیک، مجسمه سازی و… ست پس از برگزاری جلسات مشاوره با کارفرما و سازمان مربوطه با دیدگاهی بینارشته‌ای به مسائل موجود در شهر نگریسته و با شناخت وضع موجود یک مسئله در ابعاد گوناگون، به معیارها و شاخص‌ها‌یی برای رسیدن به وضع مطلوب دست پیدا کرده و سعی در ارائه‌ی راه حل‌هایی جامع در ابعاد مختلف کالبدی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی و… در منظر شهری و مدیریت آن دارد.

حس یک نگاه با ابزارهای مختلفی به استقبال حل مسائل میرود ابزاری از قبیل: طراحی یک فضا‌ی شهری، برگزاری رویدادی شهری، ساخت مستندی از زندگی شهر، هنر شهری( مجسمه، دیوارنگاری، و…) و مداخله در بافت شهری برای بهسازی، بازسازی و یا نوسازی آن و…

همچنین حس یک نگاه علاوه برا ارائه راهکار در حل مسائل شهری، به طور تخصصی به ایده پردازی و ارائه راهکار‌ها‌ی خلاقانه و برنامه‌ای جامع در حوزه برندسازی شهری نیز میپردازد. تلاشی در جهت محبوبیت و معروفیت یک شهر طوری که هم ساکنانش از حضور در آن راضی باشند و هم ساکنان دیگر شهر‌ها را مجاب به سفر، ملاقات و یا حتی سکونت کند.