رویدادهای خلاق شهری

رویداد‌ها‌ی شهری بیش از کالبد و حضور صرف در فضا‌ها‌ی عمومی میتوانند حس تعلق به شهر را ارتقا دهند زیرا تجربه‌ا‌ی مشترک رقم میزنند، خاطره سازی میکنند و در ذهن ماندگار می‌شوند.

حس یک نگاه با طراحی رویداد‌ها‌ی خلاقانه‌ی شهری مردم را برای حل یک مسئله، خلق یک تجربه و ایجاد خاطره‌ا‌ی مشترک به حضور در شهر دعوت می‌کند. رویداد‌ها‌یی که با مشارکت جمعی معنادار میشوند و سعی در ارتقای تعامل اجتماعی و بهبود رابطه‌ی مردم و شهر دارند.

دریافت مشاوره رایگان