طراحی منظر شهری

اگر از شما بخواهند شهرتان را توصیف کنید، از چه صحبت میکنید؟ ساختمان‌هایش، خیابان‌ها، مردم، زشتی و زیبایی، خاطراتی که دارید، تصویر رویایی از شهرتان و یا هزاران ویژگی دیگری که هر کدام از ما به واسطه حضور در شهر و تجربه‌ی آن در طول زمان در ذهنمان شکل گرفته است.

ما به واسطه زندگی در شهر، هر روز آن را تجربه میکنیم و تصویری از این مواجهه در ذهنمان باقی میماند پس وظیفه‌ی شهر خلق تجربه‌ا‌ی لذت بخش و به یادگار گذاشتن تصویری مطلوب در ذهن ماست تا مجاب شویم بارها و بارها نه صرفا برای رفع نیازهای روزمره بلکه برای لذت بردن در شهر حضور داشته باشیم.

این همان منظر شهریست، آنچه از شهر میبینیم و همچنین تصویری که از شهر در طول زمان شکل میگیرد.

حس یک نگاه با طراحی منظری مطلوب در شهر و در قالب انواع کالبد و فعالیت تلاش میکند تجربه‌ا‌ی لذت بخش را برای حضور در شهر خلق کند.