مستندهای شهری

سینما از زمان ظهورش ارتباطی مداوم با شهر دارد و ابزاری مهم برای بازتاب وضعیت یک شهر، جامعه و روند تحولات آن  است.

حس یک نگاه با حضور در شهر سعی دارد با نشان دادن برشی از واقعیت‌ها‌ی زندگی یک شهر، از معماری و شهرسازی، نحوه‌ی تعامل مردم با شهر و معماری، معضلات شهری و تحولات کالبدی و اجتماعی در شهر صحبت کند و به عنوان یک منبع شفاهی به خوبی شرایط موجود را در جهت شناخت بیشتر شهر بازگو کند.