هنر شهری

ما در حس یک نگاه از هر فعالیت معنادار و خلاقانه‌ای برای برقراری پیوندی محکم میان زندگی روزمره و هنر کمک میگیریم.

گاهی با طراحی ساختمانی که در یادها بماند، گاهی با خلق یک فضای عمومی برای دعوت به حضور بیشتر در شهر، گاهی با یک مجسمه و یا دیوارنگاری که باعث لحظه‌ای مکث و تفکر شود، گاهی با یک مبلمان برای آسودن و تعامل در فضای شهری و گاهی هم با یک فعالیت و رویداد که منجر به ارتباط و تعامل بیشتر مردم با یکدیگر و شهر شود. این همان چیزیست ما را بیش از پیش به شهر متعلق میکند و باعث بهبود رابطه‌ی ما با آن میشود. زیرا که هنر شهری اشتراکی، معنادار، هویت بخش و از همه مهمتر متعلق به تمام مردم است.